2 x mP Arnhem Berg 16-4-1983.jpg

2 x mP Arnhem Berg …